01

МАЈСТОРСКИ ИЗРАБОТЕНО РЕМЕК ДЕЛО

Уникатноста е тежок концепт за достигнувње. Зборовите не се доволни. Треба физички да постои... Дијамантот е направен со уникатност. Целењето кон најдоброто од сè, бара многу повеќе од добар дизајн и материјали. Се работи за соседство, пријателство, заедница... Ова е за самиот живот. Сосем нов начин на живот, точно во срцето на прекрасен град... Комбинирајќи ги високо квалитетните станови со првокласен шопинг центар, овој комплекс опфаќа простор за културни активности, покрај отворената улица на вкусови, која ќе биде прва од ваков вид во Скопје. Динамичниот начин на живот создава сосем нов начин на комуникација. Инспирирани од самата природа, прекрасните архитектонски детали на секој квадратен метар ги одразуваат карактеристиките на Дајмонд.

02

Најдоброто од СЕ

Најдоброто од
Живеењето

Погледнете

Најдобрите Занимливости

Погледнете
01

SHOPPING AT THE HEART OF DIAMONDDiamond Shopping Mall is located at the core of Diamond of Skopje. Diamond Shoppping Mall will be the new epicenter of the Skopje and the region as a premium meeting, living, shopping and socializing space.

GOURMET AVENUE EXTENSION

North Macedonia is a country that values taste and with the Gourmet Avenue, Diamond Shopping Mall welcomes food lovers to enjoy an extensive collection of world cuisine all day long.

KEY FACTS

GLA

47,700 m2


Cultural Area

4,000 m2


Stores

180+


Parking Lots

2,900

UNMATCHED

PRIME LOCATIONOWN EXCLUSIVE

CLIENTELEONE OF ITS KIND

GOURMET AVENUE

NEW

TOURISTIC ATTRACTIONRIGHT MIX OF

POWERFUL BRANDS
click here

TO BE A PART OF DIAMOND

01

Offices

A CRAFTED MASTERPIECE

Uniqueness is a hard concept to achieve. Words are not enough. It should physically exist... Diamond is crafted with uniqueness. Targeting the best of everything, needs more than good design and materials. This is about neighborhood, friendship, community... This is about the life itself. A totally new way of living, right at the heart of a beautiful city… Combining high quality apartments with a first class shopping mall, this complex covers a cultural space in addition to an open taste street which is going to be a first in Skopje. The dynamic living style provides a totally new way of communication. Inspired from nature itself, beautiful architectural details at every square meter reflects the characteristics of Diamond.

02

The Best Of Everything

The Best Of
Living

View

The Best Of Investment

Read Why?

The Best Of Shopping

Shopping Redefined

The Best Of Entertainment

View

Ви стоиме на располагање

Дали сакате да бидете известени на новостите, настаните и понудите на Diamond Скопје?

Внеси одговор: 1 + 100 е еднакво на: